Loan Account Opening Formमा. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सरव्यवस्थापक ,
सावता सहकारी प्रत्यय संस्था मर्या नागपूर

महोदय,

कृपया राहणार शहर नागपूर असायला पाहीजे.

आपल्या संस्थेच्या कार्यक्षेत्रात राहणार असून संस्थेचा सभासद होण्याकरिता अर्ज सादर करीत. आहे. माझी माहिती खालीलप्रमाणे नमूद करीत आहे.

ला नियुक्त करीत आहे.